Poradnia Monar w Krakowie


Poradnia Monar w Krakowie

Facebook

WYDAWNICTWA EDUKACYJNE PORADNI MONAR W KRAKOWIE

STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE

ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
nr konta bankowego Poradni: 70 2030 0045 1110 0000 0193 9330

GODZINY OTWARCIA PORADNI:

Poniedziałek 8.00-20.00

Wtorek 8.00-20.00

Środa 8.00-20.00

Czwartek 8.00-20.00

Piątek 8.00-17.00

ZASADY ZAPISÓW NA WIZYTY/PORADY

Telefonicznie (telefon stacjonarny do poradni):
12 430 61 35
Jeśli nikt nie odbiera to znaczy, że wszyscy terapeuci są zajęci.
Telefony służbowe (niektórych terapeutów):
514 346 538 (Małgorzata Pawłowska)
516 531 773 (Rafał Wieczorek)
518 749 080 (Judyta Put)
E-mailowo
poradnia@monar.krakow.pl
Osobiście, w poradni.

  • Zapisy powinny być dokonywane osobiście przez osobę potrzebującą pomocy. Tylko w uzasadnionych przypadkach przez osoby trzecie.
  • Pacjenci przyjmowani są na bieżąco zgodnie z harmonogramem pracy terapeutów.
  • Skierowanie nie jest wymagane.
  • Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane.
  • Każda osoba zgłaszająca się do Poradni po raz pierwszy powinna mieć ze sobą DOKUMENT TOŻSAMOŚCI z numerem PESEL.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Poradnia zlokalizowana jest w centrum Krakowa, na krakowskim Kazimierzu.
Ulica św. Katarzyny jest przecznicą od ulicy Krakowskiej.
Wejście prosto z ulicy. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ PORADNI:

12 426 48 59 (kierownik poradni, księgowość)
e-mail: biuro@monar.krakow.pl
Administracja znajduje się przy ul. Krakowskiej 19.

PERSONEL PORADNI:

Konrad Cabała lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii
Ewa Dorawska księgowa poradni
Maria Gadowska psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Paweł Nowak instruktor terapii uzależnień
Małgorzata Pawłowska psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień
Judyta Put pedagog resocjalizacji, specjalistka terapii uzależnień
Paweł Sepczyński pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certryfikacji
Beata Trzaska-Szuba psychoterapeutka, superwizorka
Rafał Wieczorek instruktor terapii uzależnień
Grzegorz Wodowski socjolog, specjalista terapii uzależnień, kierownik placówki
Elżbieta Zima pracownik administracji

OFERTA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA PORADNI


Komu udzielamy świadczeń zdrowotnych?

Może przyjść do nas każdy kto czuje, że ma problem z narkotykami. Udzielamy także konsultacji członkom rodzin. Ubezpieczenie zdrowotne i skierowanie nie są wymagane. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych. Placówka oferuje możliwość prowadzenia konsultacji w języku migowym, języku angielskim oraz ukraińskim.

W obszarze świadczeń zdrowotnych Poradnia zapewnia diagnostykę uzależnień, prowadzi poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultacje psychiatryczne.

Poradnictwo i diagnostyka. W Poradni dochodzi zazwyczaj do pierwszego kontaktu osoby uzależnionej z terapeutą. Na początku są to spotkania diagnostyczne, które mają wprowadzić terapeutę w świat problemów pacjenta i umożliwić wybranie najlepszej dla niego strategii pomocy lub opcji terapeutycznej. Porady udzielane są zarówno osobom z problemem narkotykowym, jak i tym którzy szukają pomocy dla swoich bliskich. Dlatego porady terapeutyczne przyjmują różnorodny charakter: rozmowy informacyjnej, interwencji kryzysowej lub też związane są z budowaniem wsparcia czy też motywacji do podjęcia adekwatnej formy leczenia.

Skierowania do innych placówek. W zależności od potrzeb i możliwości pacjentów – placówka kieruje do oddziałów detoksykacji, ośrodków leczenia substytucyjnego, stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych i innych placówek.

Sesje psychoterapii indywidualnej. Podbudowane już określonym planem terapii, sesje te związane są z pogłębioną pracą z pacjentem. Czasem są one uzupełnieniem do terapii grupowej. Pacjent ma nauczyć się lepiej rozpoznawać swoje zasoby, uczyć się jak je wykorzystywać, identyfikować powody swoich wyborów i zachowań. Wraz z terapeutą poszukuje dla siebie najlepszych sposobów rozwiązania trudnych sytuacji, bez uciekania się do stosowania narkotyków bądź znacząco ograniczając ich konsumpcję.

Konsultacje psychiatryczne. Konsultacje te mają głównie miejsce w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia farmakologicznego w przebiegu terapii. Również wtedy, gdy zdaniem terapeuty, diagnoza psychiatryczna jest wskazana przy wyborze najwłaściwszej strategii dalszego leczenia pacjenta.

Grupy psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych. W Poradni prowadzone są grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków. Cykl regularnych spotkań w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób, które mają podobne problemy z narkotykami, stwarza okazję do przyjrzenia się swoim zachowaniom w szerszej perspektywie, poprzez dzielenie się doświadczeniem z grupą i korzystaniem z doświadczeń innych jej uczestników. Daje także możliwość poznania wzorców swojego zachowania oraz dostarcza szereg pozytywnych przeżyć w relacjach z innymi; następuje rozwój umiejętności społecznych.

Terapia farmakologiczna buprenorfiną (recepty) Przeznaczona jest dla osób uzależnionych od opiatów (heroina), będących pod opieką lekarza psychiatry i terapeuty. Podobnie, ja w przypadku terapii metadonem stwarza możliwość własnego rozwoju i prowadzenia normalnego życia bez warunku abstynencji.

Psychoterapia i edukacja dla współuzależnionych. Potrzeba prowadzenia komplementarnej pomocy członkom rodzin osób uzależnionych wynika z destrukcyjnego wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Prowadzone w placówce działania (psychoterapia, edukacja, interwencje kryzysowe) realizowane są przy użyciu metod pracy indywidualnej i grupowej. Ich efektami jest m.in. nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wzrost wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i własnej roli. Pozwala to bardziej adekwatnie reagować na problemy i radzić sobie ze współuzależnieniem, w którym dominuje nadmierna odpowiedzialność za chorobę dziecka lub partnera.

Telefon zaufania. Codziennie, w godzinach pracy Poradni funkcjonuje numer telefonu (12 430-61-35) dla osób z problemem narkotykowym oraz jako infolinia dotycząca tematów pośrednio związanych z używaniem narkotyków (np. HIV/AIDS).


INNE PROGRAMY PROWADZONE PRZEZ PORADNIĘ


DROP-IN KRAKOWSKA 19

Centrum zintegrowanej pomocy i redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków. W jego ramach prowadzony jest szeroki wachlarz działań profilaktycznych i socjalnych istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego i pomocy społecznej. Skierowane są one do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób problemowy i osób od nich uzależnionych.

drop-in.krakow.pl

Czyste Bity

Projekt profilaktyczno-edukacyjny CZYSTE BITY jest skierowany do młodych ludzi – uczestników imprez muzycznych.
Ma ograniczać negatywne skutki okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

czystebity@monar.krakow.pl
www.facebook.com/czystebity

HOSTEL READAPTACYJNY DROP-UP

Placówka socjalna i readaptacyjna dla bezdomnych osób (jedynie mężczyzn) uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którzy chcą rozpocząć leczenie w warunkach ambulatoryjnych lub już leczących się.

www.drop-up.krakow.pl


FRED GOES NET

Program wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym.

http://www.fredgoesnetkrakow.pl/

FRED GOES NET - Wprowadzenie

Z poniższego filmu dowiecie się, jak uzyskać informacje na temat zasad naboru do programu, czym FRED GOES NET jest w praktyce i na ile może być pomocny w oddziaływaniach wobec młodzieży.

Zobacz

INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DZIAŁAŃ PORADNI MONAR W KRAKOWIE


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (LECZENIE I TERAPIA UZALEŻNIEŃ)

REDUKCJA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Z ELEMENTAMI REDUKCJI SZKÓD

READAPTACJA SPOŁECZNA

WCZESNA INTERWENCJA

PUBLIKACJE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃARCHIWALNE WYDAWNICTWA EDUKACYJNE PORADNI MONAR W KRAKOWIE

Profilaktyka selektywnaCzytaj
Pobierz .pdf

Co już wiesz o narkotykach?Czytaj
Pobierz .pdf

Na gorącym uczynkuCzytaj
Pobierz .pdf

Nowe Substancje PsychoaktywneCzytaj
Pobierz .pdf

Jak przetrwać imprezęCzytaj
Pobierz .pdf

Przewodnik po leczeniuCzytaj
Pobierz .pdf